ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 1 490 Kč
skladem
naše cena 1 790 Kč
skladem
naše cena 1 690 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení, kontaktní údaje a charakteristika služeb


1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují poskytnutí služby na adrese www.starlet-store.cz (Roháčova 145/14, 130 00 Praha, IČ01479121). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb a zákazníka. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2 Poskytovatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží a zaplacení jeho kupní ceny (dále jen „výrobky“), pocházejícího ze zahraničí, které si zákazník vybere z virtuální nabídky umístěné na webových stránkáchwww.starlet-store.cz (dále jen „služba“).
1.3 Poskytovatel uzavírá se zákazníkem příkazní, respektive mandátní smlouvu, je-li zákazníkem podnikatel a je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se smlouva týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy poskytovatel objednává zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem zákazníka a na jeho účet, a to prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet).
1.4 Poskytovatel zboží neprodává, není rovněž ani jeho dovozcem nebo dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Poskytovatel pouze za odměnu jménem zákazníků a na jejich účet objednává zboží u prodávajícího a jménem zákazníků a na jejich účet hradí prodávajícímu kupní cenu.
1.5 Služba je poskytována za odměnu. Odměna zprostředkovatele je již započtena v ceně zboží a nepřipočítává se tedy zvlášť dodatečně.

2. Výběr zboží k objednání, objednávka služby a uzavření smlouvy

2.1 Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách www.starlet-store.cz. U každého zboží je uveden jeho název, krátký popis, údaj o ceně a popřípadě další doplňující informace.
2.2 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vkládáním do virtuálního nákupního košíku. Kliknutím na ikonu, která provede závazné vytvoření objednávky, zákazník uděluje poskytovateli plnou moc, aby jménem zákazníka a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží, které zákazník vložil do nákupního košíku a uhradil za toto zboží kupní cenu.
2.3. Po dokončení objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.
2.4 Vytvořením závazné objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2.5 Účinnost smlouvy a zmocnění poskytovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny zákazníkem. Smlouva a zmocnění proto nabývá účinnosti až úhradou ceny (viz čl. 3 níže).
2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.


3. Cena, způsob platby a objednání zboží u prodejce

3.1 Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny zboží, a ceny za poštovné.
3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem. Číslo účtu pro platbu bude kupujícímu zasláno na jeho email spolu s rekapitulací objednávky. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.
3.3 Objednáním služby zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel s plněním služby započal ihned poté, co se objednávka služby stane závaznou. Zboží bude u prodávajícího objednáno po úhradě dané ceny.
3.4 Okamžikem objednání zákazníkem určeného zboží u prodávajícího a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet prodávajícího, je poskytovatelův závazek splněn a poskytovateli vzniká nárok na odměnu. Všechny ceny jsou včetně DPH. Jakmile je platba připsána na náš účet, zboží je odesíláno v co nejkratší možné době. 

4. Dodání zboží

4.1. Zboží dodává prodávající. Obvyklá doba dodání je cca 14-35 pracovních dní od uhrazení (rozuměno přijetí platby na účet zprostředkovatele). Ve výjimečných případech jako je např. přetížení vyclívací pošty či linek letecké společnosti, může být dodací lhůta delší.
4.2. Zprostředkovatel ani prodávající nezodpovídá za možná zpoždění v doručení zásilky způsobená třetí stranou (poštovní služba, celní správa, přepravní společnost), ke kterým může dojít např. v době předvánočních svátků a v případě dalších svátků a událostí. 
4.3. V případě zakoupení zboží na našem e-shopu uskutečňujete pořízení předmětu v zahraničí, což znamená, že se při následném dovozu zboží na území EU stáváte dovozcem. V tomto případě dovozu zásilek může být vyměřeno DPH a CLO. V případě pozastavení zásilky bude kupující vyzván k doložení hodnoty zboží. V takovém případě je možné kontaktovat zprostředkovatele za účelem vyřízení celního procesu jménem kupujícího. Po propuštění zásilky celnicí bude doručena běžnou cestou.

5. Převzetí zboží

5.1 Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně dodáno.
5.2 V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen informovat poskytovatele nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné u prodávajícího uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.

6. Reklamace

6.1 U poskytovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 obč. zákoníku reklamovat vady služeb, které poskytovatel poskytuje, a zakoupené zboží v zákonné lhůtě 24 měsíců, počínaje od data převzetí zásilky.

7. Záruka na zboží

7.1 Záruka je na veškeré zboží 24 měsíců.
7.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

8. Zánik smlouvy

8.1 Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení § 33b obč. zákoníku o zániku plné moci.
8.2 Výpověď plné moci ze strany zákazníka se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě plné moci do doby, než se poskytovatel o výpovědi dozvěděl.

9. Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy a vrácení zboží

9.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je oprávněn odstoupit od příkazní smlouvy s poskytovatelem bez uvedení důvodů do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy je potřeba, aby kupující emailem zaslal odstoupení od kupní smouvy a předal zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Pokud není zboží v souladu s kupní smlouvou, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.

9.2 V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit přijaté zboží na adresu Roháčova 145/14, Praha 130 00

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v soulady s předpisy České republiky.

10.2  Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.


11. Autorská práva

Žádná část ani celkový obsah těchto stránek a programového kódu nesmí být žádným způsobem kopírovány, reprodukovány, přenášeny, upravovány, poskytovány jiným systémům, publikovány nebo distribuovány bez písemného svolení autora.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2018 do odvolání, nebo jejich změny.

Odesláním elektronické objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a přijímá veškerá jejich ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit v plném znění.

KONTAKTY

Email: info@starlet-store.cz

NTE0NGVmYT